CATALONIA THE NEXT STATE

Wednesday, November 08, 2017

Ha arribat l'hora de fer la Independència pacíficament ?


Blog de Jaume Renyer "Per l'esquerra de la Llibertat" (8 de novembre de 2017  -  Israel vist des de Catalunya)

Daniella Levy és una escriptora jueva israeliana que ha publicat Abans d'ahir a su bloc a l'edició anglesa de The Times of Israel 01:00 article titulat " Catalonia 's Pacifist war of independence":

"La guerra pacifista de
la independència de Catalunya"
(Daniella Levy)

«Potser ha arribat el dia i l'hora en la que la independència es pot guanyar només a través de mitjans polítics. No ho sé. Però si algú pot fer-ho, és la gent creativa, forta i obstinada de Catalunya.»

"Quan el president català (o ex president, depenent de qui pregunteu), Carles Puigdemont va aparèixer inesperadament a Brussel · les la setmana passada amb un grapat dels seus ministres, va causar una certa confusió. La majoria assumia que estava buscant asil; el govern espanyol el va destituir i el va convocar a un tribunal a càrrec de la rebel·lió per declarar la independència la setmana anterior, i pocs dies abans, un ministre flamenc havia mencionat que potser podria demanar asil a Bèlgica. Però en una conferència de premsa el dimarts a la tarda, se li va preguntar a Puigdemont si aquest era el cas, i va dir que no. "Aquesta no és una pregunta belga. Estic aquí a Brussel·les com a capital d'Europa ", va respondre.

Alguns l'han anomenat un covard, es va escapolir amb la cua entre les cames per salvar la seva pròpia pell mentre el seu vicepresident i altres 7 ministres del seu govern van ser arrossegats a la presó prop de Madrid. Un periodista britànic l'acusava d'abandonar no només el seu govern i la seva gent, sinó també la seva dona i dues filles petites, que encara intentaven mantenir una semblança de normalitat mentre que Puigdemont es burla de les seves responsabilitats.

Crec que aquests detractors incompleixen completament el que està intentant fer.

He estat seguint aquesta història per un temps i m'he interessat especialment a Carles Puigdemont. Sembla que no sembla el vostre revolucionari mitjà. No és particularment ferotge o confiat en el seu discurs o aspecte, més cautelós que carismàtic, que sembla més semblant al tipus d'individu que hauria d'aconsellar als estudiants d'educació secundària en els seus projectes superiors que el líder d'un govern rogue que es va separar d'un país europeu important. També prové d'un fons modest: és el segon dels vuit fills nascuts d'una família de pastisseris a Amer (a la província de Girona), i va abandonar la universitat per continuar la seva carrera periodística abans d'involucrar-se en la política. Ni tan sols va córrer per al president; va ser nomenat per altres polítics després que el seu predecessor fos expulsat com a part de les negociacions de coalició al gener de 2016.

No obstant això, crec que s'ha mantingut al bàndol, les amenaces i la violència espanyoles amb increïble tenacitat, granesa i valentia.

Crec que Puigdemont representa exactament el que es tracta de Catalunya que, segons les seves paraules, el converteix en un "país diferent". M'agradaria dir que els catalans són una espècie de canadencs d'Espanya; els nordistes més amables, educats i autosuficients que semblen tenir més preferència per un diàleg respectuós i mesures pacífiques que els seus veïns, més o menys toscos, al sud. Fins i tot tenen una "eh" (només a Catalunya és "oi?")! Són amos de la protesta noviolenta; es van enfrontar a les baralles policials espanyoles, gasos lacrimògens i bales de goma amb una dignitat silenciosa, les seves mans en l'aire i el seu himne nacional als llavis. Hi ha hagut una veritable falta de violència per la seva part en resposta als atacs polítics i físics que Espanya ha imposat contra ells. Això no és casual en absolut; és qui són,

El que ens fa tornar a la raó per la qual Puigdemont es troba a Brussel·les. Em sembla bastant clar que no està aquí per fugir o evadir-se de la justícia. D'una banda, crec que es va plantar a si mateix com un espinazo a Europa, fent que sigui impossible que ignorin la seva causa o que ho descartin, ja que molts (inclòs Israel) tenen un "assumpte intern espanyol". A més, pot " Desenvolupa la seva campanya des d'una cel·la de presó a Madrid, i com molts catalans encara ho consideren el seu legítim president, té el deure de servir al seu poble durant tant de temps com sigui possible.

Tanmateix, el més important era que sabés que la seva detenció conduiria a disturbis civils a un nivell que podria vessar-se a la violència, i estava molt clar que volia evitar això a tota costa. En una conferència de premsa el dimarts passat, va dir: "El meu govern podria haver optat per enviar als nostres fidels funcionaris a una batalla per hegemonia o utilitzar els elements de la policia catalana que són fidels a la República per defensar la nostra independència, però hem optat per evitar l'enfrontament i la violència. Espanya no ens arrossegui a un escenari violent ".

Quan llegia per primera vegada aquestes paraules, vaig pensar: Qui va saber parlar d'una guerra pacifista d'independència?

Com espera que la Terra mantingui la sobirania sobre un país sense militar que està disposat a defensar físicament les seves fronteres?

Vaig créixer en dos països que van lluitar amb guerres sagnants i amargues per guanyar la seva independència, a un cost molt elevat. Com a israelià, estic molt conscient que, de vegades, no hi ha altra opció que recórrer a la violència. L'ús del "pacifisme com la nostra única arma" (com ha insistit Puigdemont als catalans) l'any 1948 hauria estat una excel·lent manera de deixar que la Lliga Àrab acabi amb el que va començar Hitler.

Per descomptat, Catalunya està en una posició molt diferent de la que teníem. Espanya ha actuat amb una inexcusable agressió, però no estan a punt d'enviar a l'exèrcit i començar a disparar a persones amb bales reals. I encara que la situació es vegi bastant desoladora en aquest moment, potser el temps és al costat de Catalunya. Potser l'estratègia de "capital d'Europa" de Puigdemont funcioni i Europa es trobarà sense més remei que intervenir. Potser després de diversos anys de perdre temps i recursos per reprimir l'aixecament català, els espanyols s'aniran cansant i elegir un nou govern a l'oficina que respondrà amb més raó. Després de tot, Rajoy ja va començar el seu darrer mandat com a primer ministre en una posició política precària, i tot i que la seua gran resposta als esforços de Catalunya li ha donat suport, pot ser que sigui de curta durada. En general, la centralització està perdent molt terreny al món occidental, i el nacionalisme augmenta; la crisi de Catalunya és un microcosmos d'aquesta tendència, i la tossuderia de Rajoy no es farà desaparèixer. Qui sap què més portarà la marea que ens va portar Brexit.

Potser ha arribat el dia i l'edat quan la independència es pot guanyar només a través de mitjans polítics. No ho sé. Però si algú pot fer-ho, és la gent creativa, forta i obstinada de Catalunya.

https://blocs.mesvilaweb.cat/jrenyer/?p=278186

8 de novembre de 2017    Israel vist des de Catalunya
0 comentaris   
Daniella Levy: “Catalonia’s pacifist war of independence”

Daniella Levy és una escriptora jueva israeliana que ha publicat abans d’ahir al seu bloc a l’edició anglesa de The Times of Israel un article titulat “Catalonia’s pacifist war of independence”:

“When Catalan president (or ex-president, depending whom you ask) Carles Puigdemont turned up unexpectedly in Brussels last week with a handful of his ministers, he caused quite a bit of confusion. Most assumed he was seeking asylum; the Spanish government had deposed him and summoned him to court on a charge of rebellion for declaring independence the previous week, and just a few days before, a Flemish minister had mentioned that perhaps he could seek asylum in Belgium. But at a press conference on Tuesday evening, Puigdemont was asked whether this was the case, and he said no. “This is not a Belgian question. I’m here in Brussels as a capital of Europe,” he replied.

Some have called him a coward, scuttling away with his tail between his legs to save his own skin while his vice president and 7 other ministers in his government were hauled off to jail near Madrid. A British journalist accused him of abandoning not only his government and his people but also his wife and two young daughters, still trying to maintain some semblance of normalcy while Puigdemont makes a mockery of his responsibilities.

I think these detractors completely misunderstand what he’s trying to do.

I’ve been following this story for a while, and I’ve taken particular interest in Carles Puigdemont. He just doesn’t seem like your average revolutionary. Not particularly fierce or confident in his speech or bearing, more cautious than charismatic, he seems more like the kind of guy you’d find advising high school students on their senior projects than the leader of a rogue government seceding from a major European country. He comes from a modest background, too: he’s the second of eight children born to a family of bakers in Amer (in the province of Girona), and he dropped out of college to pursue a career in journalism before getting involved in politics. He never even ran for president; he was appointed by other politicians after his predecessor was kicked out as part of the coalition negotiations in January of 2016.

Nonetheless, I think he’s stood up to Spanish bullying, threats, and violence with incredible tenacity, grit, and courage.

I believe Puigdemont represents exactly what it is about Catalonia that, in his words, makes it a “different kind of country.” I like to say that the Catalans are sort of the Canadians of Spain; the more mild-mannered, polite, self-effacing northerners who seem to have more of a preference for respectful dialogue and peaceful measures than their, ah, somewhat coarser neighbors to the south. They even have an “eh?” (only in Catalonia it’s “oi?”)! They are masters of the nonviolent protest; they faced Spanish police batons, tear gas, and rubber bullets with quiet dignity, their hands in the air and their national anthem on their lips. There has been a truly remarkable lack of violence on their part in response to the political and physical attacks Spain has leveled against them. This is not coincidental at all; it’s who they are, their modus operandi, and their ultimate strategy.

Which brings us back to why Puigdemont is in Brussels. It seems pretty clear to me that he’s not there to run away or evade justice. For one thing, I think he planted himself there as a thorn in Europe’s side, making it impossible for them to ignore his cause or dismiss it, as many (including Israel) have as an “internal Spanish affair.” Furthermore, he can’t lead his campaign from a jail cell in Madrid, and as many Catalans still consider him their legitimate president, he has a duty to serve his people as long and as effectively as he is able.

Most importantly, however, he knew that his arrest would lead to civil unrest at a level that might spill over into violence, and he was very clear that he wanted to avoid that at all costs. In a press conference last Tuesday, he said: “My government could have chosen to send our loyal civil servants into a head-on battle for hegemony or used the elements of the Catalan police that are loyal to the Republic to defend our independence, but we chose to avert confrontation and violence. Spain will not drag us into a violent scenario.”

When I first read those words, I thought: Whoever heard of a pacifist war of independence?

How on earth does he expect to maintain sovereignty over a country without a military that is willing to physically defend its borders?

I grew up in two countries that fought bloody, bitter wars to win their independence, at a very high cost. As an Israeli, I am bitterly aware that sometimes there is no choice but to resort to violence. Using “pacifism as our only weapon” (as Puigdemont insists Catalans must do) in 1948 would have been an excellent way to let the Arab League finish off what Hitler started.

Of course, Catalonia is in a very different position than we were. Spain has acted with inexcusable aggression, but they are not about to send in the military and start shooting people with real bullets. And though the situation looks pretty bleak at the moment, perhaps time is on Catalonia’s side. Maybe Puigdemont’s “capital of Europe” strategy will work and Europe will find itself with no choice but to intervene. Maybe after several years of wasting time and resources on suppressing the Catalan uprising, Spaniards will grow tired of it and elect a new government into office that will respond more reasonably. After all, Rajoy already started out his latest term as prime minister in a precarious political position, and though his severe response to Catalonia’s efforts has gained him some support, it might be short-lived. In general, centralization is losing a lot of ground in the Western world, and nationalism is on the rise; the Catalonia crisis is a microcosm of that trend, and Rajoy’s stubbornness isn’t going to make it go away. Who knows what else the tide that brought us Brexit will bring.

Maybe the day and age has come when independence can be won through political means alone. I don’t know. But if anybody can do it, it’s the creative, strong, and doggedly hopeful people of Catalonia.

-----------------------

DIARIS JUEUS, història, somni i la geoestratègia. hipòcrita de les nacions

The Times of Israel
informatiu israelià Debka els Kurds tenen el procés de construcció nacional d’Israel com un referent.
Jerusalem Post


"Fins a cert punt, la comparació de les històries jueves i kurds retenen l'aigua, temptat per la multiplicitat d'experiències polítiques ia través del qual les diverses diàspores. Aquesta última conca, part kurda, segueix sent el mateix conjunt de països opressors, la majoria dels exiliats a Europa o en un altre lloc. És també la victòria a llarg termini i després de l'exili, l'escola de Yavne, Yohanan Ben Zakkai a través del qual es mou el Sanedrí i va construir el judaisme rabínic després de la destrucció del Segon Temple pels invasors romans. En fer-ho, es renuncia al vas de fang lluita contra l'olla de ferro dels imperialistes llatins dirigits pels zelotes i Bar Kojba tria per conrear la saviesa i la vida, contra la nostàlgia mortal de la capital i el temple perdut. Ell va perdre el territori i guanyar l'espai del somni de segles d'antiguitat. ara
Aquí, la imatge té el valor de l'esperança, on les relacions de poder i les geopolítiques actuals no juguen a favor d'aquesta independència kurda, sagnat per la retirada de la Peshmerga de l'enemic iraquià-iranià xiïta.
La victòria pòstuma d'aquest somni kurde, si ho fas, juga tràgicament fins i tot en el cop de la hipocresia de les nacions:

Read more at http://www.jforum.fr/israel-paiera-cher-linaction-de-trump-a-kirkoukvideo.html#wzzIAcI30qJQGUMM.99


Per morir per Kirkuk? 
Israel pagarà molt car per la inacció de Trump i la seva

Read more at http://www.jforum.fr/israel-paiera-cher-linaction-de-trump-a-kirkoukvideo.html#wzzIAcI30qJQGUMM.99http://www.jforum.fr/israel-paiera-cher-linaction-de-trump-a-kirkoukvideo.html

ISRAEL I SIRIA (RÚSIA I EUA) - Alts del Golan (1967-1981-2017

Transaccions a Roma entre Rússia i els USA a costa d’Israel

Segons publica avui mateix Debka, l’informatiu israelià especialitzat en matèria de geoestratègia, aqueix cap de setmana Kerry i Lavrov estan negociant a Roma el suport conjunt al règim d’Al-Assad per tal que el seu exèrcit liquidi el Califat Islàmic.
Demà acudirà a la capital italiana Netanyahu per tal de mantenir Israel al marge d’aqueixes transaccions que podrien incloure també una proposta de les dues potències per imposar al poble jueu un Estat de Palestina amb els límits territorials anteriors a la guerra del 1967, provocada i perduda pels estats àrabs que veurien per fi premiada la seva incitació constant a la judeofòbia a canvi d’aturar el gihadisme global.
“High expectations based on unconfirmed reports swirled around Arab capitals Sunday, Dec. 14, that US President Barack Obama, in league with Moscow and Tehran, had turned his longstanding anti-Assad policy on its head. He was said to be willing to accept Bashar Assad’s rule and deem the Syrian army the backbone of the coalition force battling the Islamic State in Iraq and the Levant.
If these expectations are borne out by the Obama administration, the Middle East would face another strategic upheaval: The US and Russia would be on the same side, a step toward mending the fences between them after the profound rupture over Ukraine, and the Washington-Tehran rapprochement would be expanded. The Lebanese Hizballah and its leader, Hassan Nasrallah would be vindicated in the key role they played in buttressing President Assad in power.
But for Saudi Arabia and Israel, an Obama turnaround on Assad would be a smack in the face. The Saudis along with most of the Gulf emirates staked massive monetary and intelligence resources in the revolution to topple the Syrian ruler.
Israel never went all-out in its support for the Syrian uprising, but focused on creating a military buffer zone under rebel rule in southern Syria, in order to keep the hostile Syrian army, Hizballah and elements of the Iranian Revolutionary Guard Corps fighting for Assad at a distance from its northern borders with Syria and Lebanon.
If Obama goes through with accepting the Assad regime, Israel will have to write off most of its military investment in Syria. In any case, Israel’s intelligence agencies misjudged the Syrian situation from the first; until a year ago, they kept on insisting that Assad’s days were numbered.
debkafile’s Arab sources single out major pointers to the approach of a reversal of Syrian policy in Washington:
1.  The resignation of Chuck Hagel as defense secretary last month. Hagel was adamant in advocating Assad’s ouster. 2.  No more than one sentence was devoted to the Syrian conflict in the Gulf Cooperation Council’s (GCC) summit’s resolutions in Doha last week, despite its centrality to inter-Arab affairs: the summit called for “a political solution” of the Syrian issue that would “ensure Syria’s security, stability and territorial integrity.”
Not a word on Assad’s removal from power.
3.  debkafile’s Washington and Moscow sources report that the Syrian issue was destined to figure large in the Rome talks between US Secretary of State John Kerry and Russian Foreign Minister Sergey Lavrov Sunday, Dec. 14.
The Kremlin is making US acceptance of its plan for ending the Syrian conflict the condition for joining the US-European line on the Palestinian demand that next week’s UN Security Council session set a two-year deadline for Palestinian statehood within 1967 border. The text calls for Israeli “occupation of Palestinian territory captured in the 1967 war” to end by November 2016.
France, Britain and Germany are in efforts to draft a resolution of their own.
So any deal Kerry and Lavrov are able to finalize for a tradeoff between the Palestinian and Syria issues will be put before Israeli Prime Minister Binyamin Netanyahu when he meets the US secretary in Rome Monday, Dec. 15. Netanyahu will ask Washington to exercise its veto against the Palestinian motion. But the Obama administration would rather not, since it supports the Palestinians in principle.
Israel may therefore find itself this time ranged against a united US-Russian front on the Palestinian issue, Moscow’s reward for Washington liniing up behind its plan for Syria. Moscow proposes that the Syrian opposition throw in the towel and both sides accept a truce – especially in the long battle for Aleppo – for the re-convening of the Geneva 2 peace conference in Moscow, with America’s support and participation. Provincial elections would then take place in Syria to bring the Assad government and opposition elements into collaborating in the various ruling institutions.
Russian Deputy Foreign Minister Mikhail Bogdanov spent two days in Damascus last week to work on the details of this blueprint with Bashar Assad, after which he commented tellingly that he was “in contact with our American partners.” Russian officials then elaborated on their plan before Hizballah and opposition representatives in Turkey.
Even the US Senate bill calling for fresh sanctions against Moscow and the supply of $350 million worth of military aid to Ukraine under the Ukraine Freedom Support Act is unlikely to rock the Kerry-Lavrov Middle East boat.
President Obama is unlikely to affix his signature to the bill and President Vladimir Putin will take it in his stride if he sees progress in reaching an agreement with the United States on Syria.
Even the American threat to station medium-range nuclear missiles in Europe following Moscow’s refusal to endorse the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty failed to cast a cloud over the Kerry-Lavrov encounter.
The two top diplomats have a solid history of progress in forging diplomatic accords on thorny international issues (e.g. Iran’s nuclear program and Syria’s chemical weapons). If they fail this time, Netanyahu’s talks with Kerry will be lighter and smoother. But if a Syria-Palestinian tradeoff is forged between the two powers, Israel may for the first time find itself on a collision course with a joint US-Russian front on the Palestinian issue.
Netanyahu told a cabinet meeting in Jerusalem Sunday, Dec. 14, that Israel would “rebuff any UN moves to set a timetable for withdrawal from territory.” He said Israel now faced a possible diplomatic offensive “to force upon us” such a withdrawal within two years.
Therefore, the Israeli air strikes against a shipment of Russian missiles for Syria for Hizballah last Monday, Dec. 8, may be seen as an act of defiance against this nascent big-power partnership. Our sources reveal that Moscow was not alone in demanding “explanations” for Israel’s “aggressive” – so too did Washington”.
Post Scriptum, 16 de desembre del 2015.
Un any després el contingut d’aqueix apuntament es veu confirmat per una nova informació apareguda avui mateix al digital israelià Debka: “US bows to Russian demand keep Assad in office. Israel follows suit”. És a dir, el president Obama cedeix a la pretensió russa de mantenir al Assad al poder en detriment de la seguretat nacional d’Israel que veurà consolidada la presència d’Iran a les seves fronteres. Significativament, fa cinc anys, abans que esclatés la guerra multidimensional a Síria, Kerry va pressionar Netanyahu per avenir-se a negociar la pau amb el dictador sirià i davant el refús del líder jueu el secretari d’Estat nordamericà el va qualificar de miop i sense sentit estratègic.
Post Scriptum, 4 de gener del 2016.
Enllaço aqueix article de l’analista Yossef Bodansky sobre els lligams trellats entre Putin i Netanyahu publicat a Jewish Fórum, edició francesa, ahir mateix que estan congriant les aliances estratègiques entre ambdós estats.
Post Scriptum, 16 d’abril del 2016.
Debka publica avui aqueix article “Netanyahu to battle Obama, Putin over the Golan” contra les presentions de Rússia i els EUA d’incloure la retirada d’Israel dels Alts del Golan en les converses de pau sobre Síria que es desenvolupen a Ginebra. El govern israelià ja ha advertit que mai es retirarà d’un territori estratègic conquerit als sirians a la guerra del 1967 i on s’aplica la legalitat israeliana des del 1981.

Wednesday, November 01, 2017

el 155 atura el PLA INDEP: El DNI catalán, un banco público, doble nacionalidad: el 155 paraliza el plan para desarrollar la independencia

El DNI catalán, un banco público, doble nacionalidad: el 155 paraliza el plan para desarrollar la independencia   

VIA EUROPEA PER A L'AUTODETERMINACIÓ

Urkullu pide a la UE "una vía clara, legal y democrática" para los pueblos que quieren "decidir su estatus de soberanía"


El lehendakari, Iñigo Urkullu, cree que, "tarde o temprano", la UE debe impulsar "una directiva de claridad", para ofrecer "una vía clara, legal y democrática" a los pueblos que se encuentran dentro de los estados y que quieren "decidir sobre su estatus de soberanía". Además, aspira a que "Euskadi pueda ser reconocida como realidad nacional en el marco de Europa", y ha apostado por los modelos que defienden Quebec y el País Vasco, basados en "el diálogo, la democracia, la legalidad y la bilateralidad".
En la tercera jornada de su viaje oficial a Quebec, el lehendakari ha visitado la Universidad de Laval, la primera universidad francófona de América, situada en la ciudad de Quebec, donde ha mantenido un encuentro con la rectora, Sophie d'Amours, y ha participado en una mesa redonda con el profesorado de la universidad.
En ella, se ha preguntado cuál tiene que ser "la respuesta de un Estado democrático cuando, en su seno, un pueblo ha expresado de forma reiterada y mayoritaria una voluntad de decidir sobre su estatus de soberanía, cosoberanía e independencia".
En este sentido, ha afirmado que Europa debe ofrecer "una respuesta constructiva a esta cuestión, debe ofrecer una vía clara, legal y democrática que dé respuesta a esta cuestión de naturaleza política". "La democracia consiste en que todas las ideas pueden ser defendidas y también eventualmente materializadas si una mayoría las apoya", ha apuntado.
Ante la comunidad académica de Laval, Urkullu ha manifestado que "España tiene pendiente encontrar un mejor encaje para sus diversas realidades nacionales", y ha defendido 'la vía vasca', basada en "el diálogo, acuerdo, negociación y ratificación". También ha abogado por "un referéndum legal y pactado con garantías".
Asimismo, ha asegurado que "el modelo Quebec-Canadá es una experiencia de referencia útil" porque "permite desbloquear una realidad de soberanías compartidas mediante la asunción del compromiso de bilateralidad".
A su juicio, éste es "un modelo de gestión avanzada de controversias constitucionales, de convivencia y de soberanía, mediante los procedimientos de la democracia y el derecho, las leyes, la negociación y la consulta a la población". "Es un ejemplo de viabilidad para que procesos políticos complejos se puedan reconducir mediante procedimientos democráticos y dialogados", ha indicado.
Tras señalar que en Euskadi se analiza "con interés" la realidad quebecois "desde el primer día", ha apuntado que los vascos seguirán trabajando "por la actualización del autogobierno en el marco de un acuerdo abierto, participado entre las diferentes fuerzas políticas vascas, pactado con el Estado, ratificado por la sociedad y respetado".

ESCÒCIA: Sturgeon neutral i diàleg. 20 diputats SNP

Saturday, November 12, 2016

EEUU i Catalunya. ENS ENTENDREM

DISSABTE, 12.11.2016. 00:00 H

EEUU reflejo de Catalunya (EEUU i Catalunya.  ENS ENTENDREM)

Molt dolent Fluix Interessant Molt bo Excepcional 7 vots )
Independence for California
Independence for California

COMPARTEIX
 


ETIQUETES

Corriente secesionista en los EEUU y alrededor del mundo. Ante la avalancha de despropósitos políticos de gobernantes intolerantes, la ciudadanía reclama su derecho a decidir. Los últimos acontecimientos los estamos viviendo en los Estados Unidos. Catalunya tiene parte de culpa en ello. El resultado en las elecciones presidenciales americanas ha sido el espaldarazo definitivo a las diferentes iniciativas cismáticas. EEUU conoce la situación catalana y su ciudadanía lo tiene en mente.

Hace un tiempo el embajador de EEUU en Londres, Louis Susman, en una entrevista con la BBC y analizando el caso de Escocia, apuntó que en el caso de que Escocia decidiera independizarse del Reino Unido, "lo mismo que si Catalunya decide salir de España", Estados Unidos "tendría que buscar vías para trabajar juntos". Susman hizo esta comparación por iniciativa propia, sin que en ningún momento el entrevistador aludiera al caso catalán. "No sabemos lo que va a pasar. Esperaremos y veremos. Nuestra relación con el Reino Unido es inquebrantable pero si Escocia decide salir del Reino Unido, encontraremos maneras de trabajar juntos, de la misma manera que si Catalunya decide salir de España, tendremos que buscar vías".

Ahora tras la elección del nuevo presidente republicano muchos estadounidenses, como del resto del mundo, siguen en estado de shock. Nadie entiende como el ‘personaje’ Trump pueda ser su presidente. Ni él mismo lo entiende. Las televisiones más importantes del país lo tuvieron en antena año tras año, por la cantidad de publicidad que movía  Ahora muchos, allí y aquí, tienen la respuesta del motivo, pero nadie creía en ello. Hay manifestaciones a lo largo del país americano y se esperan más este fin de semana y en adelante. Pero hay una cosa que está haciendo reflexionar a muchos. Su busqueda de la autoderteminación en estas concentraciones.

Estos ciudadanos reivindican la independencia para sus estados con otro perfil diferente. No pueden aceptar que un racista, misógino, totalitario y decenas de calificativos más que lo desacreditan, pueda dirigir el país donde viven. Las redes sociales arden con los que están en contra. Además, Estados Unidos el país con más peso político del mundo, está creando iniciativa entre los partidarios de la extrema derecha europea. Para el próximo año hay elecciones en varios estados del viejo continente. Donde las presidenciales en países de cierto peso como Austria, Francia, o Países Bajos, serán el objetivo de esas formaciones o el parlamento alemán con los euroescépticos. Sin contar con el populismo autoritario que ya gobierna en Polonia y Hungría o con las coaliciones gubernamentales de Finlandia y Eslovaquia o que se apoyen en ellos como en Dinamarca¿Traerá esto el efecto contrario con más reivindicación de independencia entre sus territorios?

En los Estados Unidos,las dificultades económicas derivadas de la mala praxis del gobierno federal para reformar el gasto interno y externo la paga el contribuyente. Los ciudadanos, sufren de abusos flagrantes de sus derechos, como el NDAA, la TSA, etc. Esto ha desembocado en la reivindicación de varios estados a solicitar pacíficamente la independencia. Estados prósperos como Texas, que reclaman retirarse de los Estados Unidos de América y crear su propio nuevo gobierno. Eran conocidos unos ocho estados que siempre han venido pidiendo ser escuchados, Hawái, Alaska, etc. Pero es California donde ha renacido el movimiento más mediático quepromueve la independencia política de su estado, El llamado “CalExit”, una campaña parecida al Brexit, más firme si cabe tras la llegada de Trump. Según ellos esta reclamación es motivada para, “proteger el estándar de vida de los ciudadanos y volver a asegurar sus derechos y libertades, de acuerdo con las ideas originales y las creencias de nuestros padres fundadores que ya no están siendo reflejados por el gobierno federal”.

La respuesta oficial del Gobierno federal sobre esta búsqueda de identidad soberanista es apelar a los ‘padres fundadores’ para vestir sus argumentos. La Casa Blanca impulsó en el 2011 un programa llamado 'Nosotros, el pueblo' por el que el Gobierno se comprometió a rebatir a toda demanda popular que cuente con el apoyo de 25.000 firmas recolectadas en el plazo de un mes. En virtud de este programa, el Gobierno ha contestado varias veces a estos movimientos. Tomen nota los de aquí. Queda claro que para los EEUU, Catalunya también es ejemplo con el procés, se refleja en sus fundamentos

J L Herrera Vega
Ciències de la Informació i de la Comunicació
El Comunicado
 

Tuesday, October 18, 2016

ISRAEL PRIMER BANC CATALÀ

ISRAEL PRIMER BANC CATALÀAixò se'n pot deduir de la lectura d'aquest article del Conficencial. Tot indica que quan el BCE es negui a finançar Catalunya, passaran a fer-ho els israelians.


DESDE HACE NUEVE MESES

Puigdemont apuesta por Israel 

y Margallo bloquea el consulado honorario en Cataluña

Puigdemont invitó a cenar en secreto al embajador de Israel y un sector dinámico de la comunidad judía de Barcelona se moviliza a favor de la independencia

Fotografía de archivo del expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas en el Museo del Holocausto. (EFE)
 
AUTOR
TAGS
·        INDEPENDENCIA DE CATALUÑA

·        NACIONALISMO
TIEMPO DE LECTURA12 MIN
José Antonio Sánchez Molina, un conocido abogado barcelonés con lazos con el judaísmo y alejado del nacionalismo catalán, fue elegido a principios de año, por la embajada de Israel en Españacónsul honorario en Barcelona. Nueve meses después de esa designación, sigue esperando el visto bueno del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, para abrir el consulado y desempeñar su nueva tarea.
Un portavoz de la embajada de Israel confirmó la “solicitud de apertura de un consulado honorario” que encabezaría Sánchez Molina, y el Ministerio de Asuntos Exteriores aseguró que, pese a la demora en acreditarlo, “no había problema alguno”. El desenlace favorable “está a punto de ser comunicado” a Israel, recalcaron fuentes autorizadas de Exteriores.
El Estado hebreo ya tuvo un consulado honorario en Barcelona, aprobado mediante una orden firmada por el rey Juan Carlos el 8 de junio de 1994, e inagurado con pompa por Jordi Pujol, entonces 'president' de la Generalitat. Lo dirigió el judío melillense David Melul Benarroch hasta su dimisión, en 1997, por razones personales. Israel tardó entonces solo siete semanas en obtener la autorización para su apertura. Hoy en día, cuenta con dos consulados honorarios en Andalucía y Extremadura.Página 23 del documento de la Generalitat sobre el futuro servicio secreto catalán
“El episodio consular es uno más de los constantes roces entre una Generalitat en manos de los nacionalistas, que aspiran a concitar simpatías y más tarde el reconocimiento de una hipotética república catalana, y Asuntos Exteriores, que trata, con cierto éxito, de cercenar ese empeño de los independentistas”, señalan fuentes diplomáticas españolas.

Los nacionalistas confían en que el Estado israelí les proporcione créditos cuando pierdan el respaldo del Banco Central Europeo

De todos los escenarios en los que se desarrolla ese pulso, quizás el catalano-israelí sea el más movido. A juzgar por las declaraciones de los dirigentes de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), hoy en día reconvertida en Partit Demòcrata Català (PDC), Israel es la principal potencia con la que cuentan para que les eche una mano si llega esa incierta transición hacia la independencia. Confían en que otros países, como las repúblicas bálticas, les tratarán con cordialidad, pero no tienen el mismo peso.
Said Alami, periodista palestino afincado en Madrid, recuerda que al recibir a la prensa, en vísperas de los Juegos Olímpicos de 1992, Jordi Pujol declaró que se sentía “sionista”. Casi un cuarto de siglo después, en mayo de este año, Artur Mas, su sucesor al frente de Convergència, insistía en la misma línea. “Como en Israel, en Cataluña también hay un pueblo determinado a ser libre”, declaró al recibir un premio de la Associació Catalana d’Amics d’Israel (ACAI) y de la Comunidad Israelita de Barcelona con motivo del Yom Ha’atzmaut (festividad de la independencia de Israel).

Tres amigos del nacionalismo

Mas hizo de telonero, el 23 de septiembre, en la Universidad de Barcelona, de Víctor Terradellas, presidente de la fundación CATMón, dedicada a promover el reconocimiento internacional de Cataluña. Terradellas impartió una conferencia sobre los “aliados naturales” de la Cataluña nacionalista. Citó en primer lugar a Israel, en segundo a EEUU –cinco congresistas derechistas se han pronunciado a favor de la autodeterminación catalana— y, por último, a Alemania.

Los ayuntamientos catalanes independentistas abandonan la Red de Juderías Españolas, pero no arrastran a Barcelona
“A EEUU se confía en seducirlo con la ayuda de Israel y de su 'lobby' judío”, explica un antiguo colaborador de CATMón que pide que no se publique su nombre. “En cuanto a Alemania, los convergentes tienen en mente repetir una jugada como la que protagonizó el canciller Helmut Kohl”, añade. En diciembre de 1991, el democristiano Kohl arrastró a la Unión Europea a reconocer la independencia de Eslovenia y Croacia, desmembrando así a Yugoslavia y generando la guerra en los Balcanes.
En un buen número de documentos elaborados por los nacionalistas para preparar la transición, el Estado hebreo figura en lugar destacado. “Entrar en contacto con los servicios de inteligencia de Israel para conocer su organización y su seguridad” es uno de los objetivos del futuro servicio secreto de Cataluña, la Agència Nacional de Seguretat, según desveló en primicia El Confidencial y denunció Ciudadanos en el Parlament.

Exteriores bloquea la apertura de un consulado honorario en Barcelona. Margallo pidió al embajador que no hiciese guiños a los nacionalistas catalanes
En otro informe, revelado por El Confidencial en 2015, se señala que los miembros de la futura fuerza aérea catalana deberán estudiar en Israel, que es el país “que mejor formación puede brindar”. La Generalitat tiene firmado desde hace un lustro un acuerdo de cooperación científica con la Agencia Industrial Israelí para la Investigación y el Desarrollo (Matimop).

¿Sustituirá Israel al BCE?

Los nacionalistas confían incluso en obtener una ayuda de Israel para que una Cataluña recién independizada no esté asfixiada. El juez Santiago Vidal, sancionado por el Consejo General del Poder Judicial por colaborar en la redacción de una constitución catalana, reconoció, por ejemplo, en una entrevista con el 'Periòdic Delta': “No podremos acudir al Banco Central Europeo para financiar las deudas porque todavía no seremos miembros de la Unión Europea”. La solución “es queotro Estado solvente, y estamos hablando de Israel y Alemania, nos haga de banco durante un tiempo”, añadió. En círculos nacionalistas se especula, sin mucho fundamento, sobre un crédito-puente israelí de unos 20.000 millones de euros.
Israel no ha sido del todo insensible, al menos en un primer momento, a los cantos de sirena que emanaban del Palau de la Generalitat y de Convergència. Una hipotética república catalana sería uno de sus más fieles aliados en Europa. Mas lo demostró en el viaje que le llevó a Israel en noviembre 2013, cuando aún era 'president'. Recorrió Jerusalén Este, una ciudad ocupada a ojos de la comunidad internacional que los mandatarios extranjeros no suelen visitar. Además, no mantuvo contacto alguno con representantes palestinos.
“De forma consciente o inconsciente, Mas ayudó a legitimar la ocupación”, se lamentó entonces Xavier Abu Eid, portavoz de la Autoridad Palestina. Ocho meses después de aquella visita, Convergència logró, con la ayuda del Partido Popular, que el Parlament rechazase una moción que abogaba por reconocer el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. “Ya me gustaría que los palestinos gozásemos de los mismos derechos que los españoles que residen en Cataluña o el País Vasco”, comentó entonces a este periodista Musa Amer Odeh, embajador palestino en Madrid.

Un embajador en el Parlament

Alon Bar (Sasa, 1957), que entonces era embajador de Israel en España, proclamó su neutralidad en el conflicto entre Gobierno y nacionalistas catalanes, algo que no agradó a Exteriores. “Prefiero no expresarme sobre el debate de la independencia”, declaró cauteloso, en 2013, a una cadena de periódicos. “Sé que hay muchos catalanes que piensan que Israel es un modelo”, añadió.  El embajador aceptó comparecer en dos ocasiones, en mayo de 2012 y junio de 2013, en la Comissió d’Acció Exterior del Parlament de Cataluña, como si se tratase del parlamento de un Estado.
El ministro de Asuntos Exteriores, García-Margallo (i), y el exembajador de Israel en España Alon Bar. (EFE)
En todo ese acercamiento del nacionalismo a Israel, una franja dinámica de la comunidad judía en Cataluña ha jugado un papel relevante. En la Assemblea Nacional Catalana, una organización civil que impulsa la independencia, hay una sectorial judía y ninguna musulmana, aunque el peso demográfico de esta comunidad en Cataluña multiplica por 50 al de la hebrea. L’Associació Catalana d’Amics d’Israel se adhiere además a las manifestaciones nacionalistas, empezando por la Diada. Su presidente, Toni Florido, repite con frecuencia: “Sé que Israel no será hostil a lo que decida el pueblo de Cataluña”.
Esa visita de Mas a Israel, en 2013, supuso el primer aldabonazo para el Gobierno español sobre las intenciones de los convergentes. Se movilizó para quitarle realce; para impedir que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, recibiese a Mas, García-Margallo llamó a Alon Bar; el expresidente José María Aznar contactó con el propio Netanyahu —mantiene una estrecha relación con él—, e incluso el director del Centro Nacional de Inteligencia, el general Félix Sanz Roldán, intervino ante Tamir Pardo, en aquel momento su homólogo del Mossad (servicio secreto israelí), según fuentes diplomáticas y otras afines al exjefe del Gobierno español. Hasta se pidió al magnate judío estadounidense Sheldon Adelson, que entonces proyectaba su Eurovegas en Madrid, que intercediese ante Netanyahu, al que le une una gran amistad.
Netanyahu accedió en el último momento, pero no así el entonces presidente, Shimon Peres, que se mantuvo en sus trece. Ante sus interlocutores españoles, alegó que había recibido a otros presidentes autonómicos y no había razón alguna para cerrar la puerta a Mas. Evitó, eso sí, colocar una señera en el lugar donde se hizo fotos con su huésped. “Israel es claramente un compañero de viaje elegido por Cataluña”, le dijo Mas a Peres, un jefe de Estado sin apenas poderes.
El embajador israelí Daniel Kutner. (EFE)
Daniel Kutner (Buenos Aires, 1955) sustituyó a Alon Bar como embajador israelí en España en agosto de 2015. Antes de que presentase sus cartas credenciales ante el Rey, García-Margallo ya le recibió a principios del otoño. Cataluña monopolizó aquella conversación. El ministro recalcó la “deslealtad” hacia el Estado de los nacionalistas y le pidió que no les hiciese guiños como su predecesor.
Por si no le había quedado claro, Kutner recibió varias llamadas cuando, en vísperas de la campaña electoral de diciembre de 2015, efectuó su primer viaje a Barcelona. Miembros del Gobierno español le expresaron su preocupación. Temían que los dirigentes nacionalistas con los que tenía previsto entrevistarse pudieran aprovechar su presencia para tratar de demostrar, justo antes de las elecciones, la simpatía de Israel por su causa. Al final, Kutner canceló todas sus citas con políticos catalanes, incluidos los no nacionalistas, y solo se reunió con la delegada del Gobierno, María de Llanos de Luna Tobarra. También descartó entonces proponer a alguna personalidad con perfil nacionalista como cónsul honorario —se barajaban los nombres de Lluís BassatCarles Vilarrubí o David Madí— y optó por el letrado Sánchez Molina.

Cena secreta con Puigdemont

A lo largo de los 14 meses que lleva en España, Kutner solo cometió una 'infidelidad' a García-Margallo. Aceptó, a mediados de abril pasado, la invitación del 'president' Carles Puigdemont para cenar en secreto —“en privado”, según fuentes de la Generalitat— en su sede de la plaza Sant Jaume. A causa de su carácter privado, las fuentes oficiales de la Generalitat rehusaron comentar lo tratado en ese 'sopar'.
Aquella cena discreta —la llegada de Kutner no figura en la agenda de visitantes del Palau de la Generalitat— es reveladora de las disensiones que suscita en el nacionalismo el empeño convergente por estrechar lazos con Israel. El embajador israelí estuvo acompañado de su segundo, el ministro consejero Yinan Cohen, pero junto a Puigdemont no se sentó el 'conseller' d’Afers Exteriors de la Generalitat, Raül Romeva. Le sustituyó su número dos, Aleix Villatoro i Oliver, de Esquerra Republicana de Catalunya, secretario general del departamento que encabeza Romeva.
Romeva declinó explicar a este periódico los motivos de su ausencia, pero un antiguo colaborador suyo da por descontado que el exeurodiputado de Iniciativa per Catalunya, que tan crítico se mostró en el Parlamento Europeo con la ocupación israelí de Cisjordania y el hostigamiento a Gaza, rehusó sentarse frente a un representante de Israel. Tres meses antes, su amiga, la monja y activista nacionalista Teresa Forcades, había sido expulsada de Israel nada más desembarcar en el aeropuerto de Tel Aviv. Un portavoz de Romeva recalcó, sin embargo, a este periodista que la relación entre la Generalitat y el Estado hebreo es “muy cordial”.
El 'conseller' de Exteriores, Raül Romeva. (EFE)
A las autoridades israelíes les preocupa la animadversión de la izquierda catalana, sea nacionalista o no. El diario 'Maariv' de Tel Aviv publicó, en febrero pasado, cables enviados por las embajadas israelíes sobre el movimiento civil Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), que pretende castigar a Israel por la ocupación. “El fenómeno (…) en España es molesto e inquietante, pero en el pasado se circunscribió a pequeñas ciudades”, señalaba un cable diplomático, muchas de ellas catalanas. “Cuando llega a Barcelona y se propaga entre cargos electos, el asunto adquiere un nivel muy diferente”, advertía.
Kutner ha frenado el acercamiento israelí al nacionalismo catalán, pero este sigue adelante con su desconexión del resto de España, también en el ámbito turístico-cultural. Cuatro ayuntamientos catalanes en manos de los independentistas, Girona, Tortosa, Besalú y Castelló d’Empuries, anunciaron en julio pasado su salida de la Red de Juderías de España, cuya sede estaba en la capital del gironés, para fundar la suya propia. Intentaron arrastrar a Barcelona, el único municipio catalán que aún es miembro de esa asociación, pero la alcaldesa Ada Colau se resistió.
Blog Archive