Tuesday, March 21, 2006

Catalonia Action presents the ‘2014 Independence Plan’ in Berga (Catalonia)

Catalunya Acció presenta a Berga el «Pla Independència 2014» El passat dijous 9 de febrer del 2006, Catalunya Acció va presentar el «Pla Independència 2014», en un acte públic celebrat al Pavelló de Suècia del Casal d’Europa, a la ciutat de Berga (Berguedà), i promogut pel BIC (Berguedans per la Independència de Catalunya). Igual com ja s’ha fet recentment en altres ciutats del país, com ara Manresa (Bages) o Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental), l’acte va consistir en una conferència el President Executiu de Catalunya Acció, el Sr. Santiago Espot, en què es van exposar les línies directrius de l’estratègia que aproximadament en una dècada ha de portar la nació catalana fins a la constitució del seu Estat propi. L’acte va ser presentat pel Sr. Salvador Molins, President del BIC, Conseller de Catalunya Acció i membre d’altres entitats independentistes. L’impacte de Catalunya Acció al Berguedà, a més de l’esmentada conferència a Berga, ha anat acompanyat d’una forta presència als mitjans de comunicació locals. Concretament la Televisió de Berga ha emès en repetides ocasions l’entrevista realitzada al Sr. Espot i al Sr. Molins dies abans de l’acte, i està prevista una entrevista posterior al Director General de Catalunya Acció, el Sr. Josep Castany, en què es tractarà amb detall la qüestió de l’espoli fiscal perpetrat sistemàticament per Espanya i que pateixen tots els territoris catalans, així com el nou finançament que pretén aprovar la nostra classe política i que no resol aquesta qüestió tan essencial per al nostre futur. Aquesta sèrie de conferències en què s’exposa el «Pla Independència 2014», es realitza en paral·lel a una campanya ja endegada fa mesos de divulgació pedagògica de l’espoli fiscal entre el poble català, havent realitzat fins al moment uns 50 actes. Ambdues campanyes tenen previstos durant els propers mesos diversos actes a importants ciutats del país gràcies a la col·laboració de persones i entitats d’arreu dels Països Catalans en la promoció del projecte i esperit de Catalunya Acció. Qualsevol entitat i ajuntament de la nostra nació interessada en la divulgació de l’espoli fiscal o en conèixer el «Pla Independència 2014», pot comptar amb la participació totalment gratuïta dels homes i dones de Catalunya Acció ja que el nostre únic objectiu és la innegociable independència de la nació catalana.

Per a més informació sobre Catalunya Acció:

http://www.catalunyaaccio.org <http://www.catalunyaaccio.org/

Catalonia Action presents the ‘2014 Independence Plan’ in Berga (Catalonia) Last Thursday, February 9th 2006, Catalonia Action presented the ‘2014 Independence Plan’, at the Pavilion of Sweden in the Casal d’Europa, at the city of Berga (Berguedà, Catalonia), during a public event promoted by the BIC group (Berguedans for the Independence of Catalonia). As also recently done at other cities of the country, such as Manresa (Bages) or Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental), the event consisted on a public conference by the Executive President of Catalonia Action, Mr. Santiago Espot, explaining the strategic guidelines for the Catalan Nation to achieve its own state in Europe in about a decade. The conference was introduced by Mr. Salvador Molins, President of the BIC group, Councillor of Catalonia Action and member of other independentist organizations. The impact by Catalonia Action on the Berga area, together with the mentioned conference, consisted on a strong presence in the local media. Berga TV broadcasted several times an interview to Mr. Espot and Mr. Molins a few days before the presentation, and there is already another interview scheduled, now to the General Manager of Catalonia Action, Mr. Josep Castany, on the economic expoliation systematically perpetrated by Spain to all the Catalan territories, and on the new financial system that current Catalan politicians are intending to approve which does not solve at all such an essential matter for the future of Catalans. This series of conferences to present the ‘2014 Independence Plan’ is developed in parallel with another campaign, started some months ago which has already involved more than 50 public events, to explain to all the Catalan population the economic expoliation by Spain. There are several more presentations related to both campaigns already scheduled for next months at important cities of the country, thanks to the collaboration of a number of people and organizations along the Catalan territories who spread the project and spirit of Catalonia Action. Any Catalan organization or institution interested in spreading knowledge of the economic expoliation or learning more about the ‘2014 Independence Plan’ can count on the free collaboration of Catalonia Action men and women, since our only objective is the unnegotiable independence of the Catalan Nation.

To learn more about Catalonia Action:

<

http://www.catalunyaaccio.org/> http://www.catalunyaaccio.org

No comments:

Blog Archive