Wednesday, April 26, 2006

THE SCOTS INDEPENDENT - April 2006 page7


ENG

Homage from Catalonia

On 29th December 2005, after the usual pre-Hogmanay Torchlit Procession, Edimburg Council arranged the burning of a symbolic Viking Galley en Calton Hill. This time they also burned a wickerwork bull, supposedly as a gesture to Catalan participants in the festivities. Catalan friends of mine were puzzled by this, since if they ever burn such a bull in Catalonia, it is as a symbol of Spanish governmental oppression.

Recently I had a request for advice from Catalans about to take part in a demonstration for the right of the Catalan people to choosee their own future, whether to include a Scotish Saltire flag among the flags of stateless nations. A person of British inclinations had told them that they should not use a Scottish flag since the Scots do not want independence.

I have just received a booklet commemorating the demonstration of 18th February 2006, and am glad to see a Saltire flag. Other photos show a massive crowd, carrying Catalan flags and pro-independence banners. Local estimates were of 700,000 people, and while official estimates were smaller, the crowd certainly exceeded that which occurs round Princes Street for Edimburg’s Hogmanay Street Party.

I saw no report of this massive demonstration in the Scottish press and have heard no mention of it from Scottish politicians. Of course, our Anglo-British Establishment, at Holyrood as in London, likes to assure us that the Catalans are a good example to the Scots, happy with their “Devolution Settlement”, just as the Scots ought to be. To me, Catalan enthusiasm for Independence seems a very good example for the Scots but that is not what our present rulers want to hear.

David Stevenson
Edimburg


---------------------------------------------------------------------
CAT

Homenatge des de Catalunya

El 29 de desembre de 2005, després de la Marxa amb Torxes usual pre-Hogmanay, el Consell d’Edimburg va modificar la cremada d’una simbólica Galera Vikinga al Turó de Calton. Aquesta vegada es va cremar també un brau de vimet, se suposa com un gest als participants catalans a les festes. Els meus amics catalans es van quedar desconcertats per aquest fet, ells mai haguessin cremat un brau d’aquesta manera a Catalunya, ja que és com un símbol de l’opressió governamental espanyola.

Recentment vaig rebre una petició de consell per part dels catalans sobre prendre part a una manifestació per el dret de les persones catalanes a triar el seu propi futur, sobre incloure una bandera escocesa Saltire entre les banderes de nacions sense estat. Una persona d’inclinacions angleses els havia dit que ells no havien d’utilizar una bandera escocesa ja que els escocesos no volen la independència.

Acabo de rebre un fulletó que commemora la manifestació del 18 de febrer de 2006, i estic content de veure una bandera Saltire. Altres fotos mostren una multitud massiva, portant banderes catalanes i cartells pro-independentistes. Les estimacions locals eren de 700.000 persones, i mentre les estimacions dels funcionaris eren mes petites, la multitut certament excedia del que ocorregué al Carrer Princes durant la Festa al Carrer del Hogmanay d’Edimburg.

Jo no vaig veure cap reportatge d’aquesta massiva manifestació a la premsa escocesa i no he sentit cap menció d’això a polítics escocesos. Per suposat, les nostres Instàncies Anglo-Britàniques, a Holyrood com a Londres, volen assegurar-nos que els catalans són un exemple bo pels escocesos, feliços amb el seu “Arranjament de la Descentralitzacio”, així com els escocesos han de ser. Per mi, l’entusiasme català per la Independència sembla un exemple molt bo per als escocesos però això no és el que els nostres actuals governants volen sentir.

David Stevenson
Edimburg


-------------------------------------------------------------------

No comments:

Blog Archive